Begroting 2020

Overige overzichten

Recapitulaties taakvelden naar programma's

LASTEN

2020

2021

2022

2023

PROGRAMMA

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Taakveld 0.1

Bestuur

-1.642.639

-1.675.738

-1.709.571

-1.743.390

Taakveld 0.2

Burgerzaken

-882.747

-948.498

-986.831

-946.544

Taakveld 0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-243.537

-247.204

-251.355

-254.554

Taakveld 0.4

Overhead

-9.284.574

-9.156.070

-9.244.347

-9.395.929

Taakveld 0.5

Treasury

-30.727

-29.668

-29.037

-27.259

Taakveld 0.61

OZB woningen

-510.971

-520.937

-531.117

-532.638

Taakveld 0.62

OZB niet-woningen

-452.483

-461.296

-470.301

-471.411

Taakveld 0.8

Overige baten en lasten

-50.000

-453.674

-606.957

-1.003.307

Taakveld 0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

Taakveld 0.10

Mutaties reserves

-57.490

-58.582

-59.695

-60.829

Taakveld 0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

Totaal programma 0

-13.155.168

-13.551.667

-13.889.211

-14.435.861

PROGRAMMA

VEILIGHEID

Taakveld 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.429.377

-1.532.209

-1.430.669

-1.442.073

Taakveld 1.2

Openbare orde en veiligheid

-860.795

-851.575

-865.399

-971.155

Totaal programma 1

-2.290.172

-2.383.784

-2.296.068

-2.413.228

PROGRAMMA

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Taakveld 2.1

Verkeer en vervoer

-3.474.501

-3.544.664

-3.576.289

-3.615.080

Taakveld 2.2

Parkeren

-166.317

-168.613

-171.033

-173.329

Taakveld 2.3

Recreatieve havens

-12.549

-12.462

-12.429

-12.276

Totaal programma 2

-3.653.367

-3.725.739

-3.759.751

-3.800.685

PROGRAMMA

ECONOMIE

Taakveld 3.1

Economische ontwikkeling

-46.939

-47.736

-48.547

-49.373

Taakveld 3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-65.479

-66.261

-72.505

-67.832

Totaal programma 3

-112.418

-113.997

-121.052

-117.205

PROGRAMMA

ONDERWIJS

Taakveld 4.2

Onderwijshuisvesting

-1.324.879

-1.320.225

-1.323.951

-1.312.387

Taakveld 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-707.645

-720.604

-733.939

-746.899

Totaal programma 4

-2.032.524

-2.040.829

-2.057.890

-2.059.286

PROGRAMMA

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld 5.1

Sportbeleid en activering

-460.456

-466.402

-472.396

-478.607

Taakveld 5.2

Sportaccommodaties

-413.413

-417.367

-421.734

-425.492

Taakveld 5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-908.348

-925.225

-942.567

-915.156

Taakveld 5.5

Cultureel erfgoed

-134.195

-136.653

-139.166

-141.719

Taakveld 5.6

Media

-530.472

-539.490

-548.661

-557.988

Taakveld 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.003.745

-3.043.191

-3.083.717

-3.138.177

Totaal programma 5

-5.450.629

-5.528.328

-5.608.241

-5.657.139

PROGRAMMA

SOCIAAL DOMEIN

Taakveld 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.791.954

-1.762.279

-1.791.530

-1.821.290

Taakveld 6.2

Wijkteams

-1.219.886

-1.133.885

-1.154.737

-1.175.990

Taakveld 6.3

Inkomensregelingen

-4.137.464

-4.137.947

-4.142.440

-4.142.945

Taakveld 6.4

Begeleide participatie

-772.162

-791.605

-796.057

-769.519

Taakveld 6.5

Arbeidsparticipatie

-387.360

-364.360

-364.360

-364.360

Taakveld 6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.101.826

-1.103.888

-1.105.995

-1.108.148

Taakveld 6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-2.988.787

-2.989.997

-2.991.228

-2.992.479

Taakveld 6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-2.785.777

-2.786.441

-2.787.116

-2.787.803

Taakveld 6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-18.251

-18.643

-19.044

-19.453

Totaal programma 6

-15.203.467

-15.089.045

-15.152.507

-15.181.987

PROGRAMMA

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Taakveld 7.1

Volksgezondheid

-903.280

-916.392

-918.824

-926.800

Taakveld 7.2

Riolering

-2.983.071

-3.131.099

-3.033.022

-3.078.581

Taakveld 7.3

Afval

-2.879.964

-2.931.781

-2.973.795

-3.019.203

Taakveld 7.4

Milieubeheer

-577.364

-574.763

-587.433

-600.409

Taakveld 7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-313.976

-318.820

-322.487

-328.671

Totaal programma 7

-7.657.655

-7.872.855

-7.835.561

-7.953.664

PROGRAMMA

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Taakveld 8.1

Ruimtelijke ordening

-865.237

-883.192

-901.518

-920.258

Taakveld 8.3

Wonen en bouwen

-885.533

-903.912

-922.680

-941.799

Totaal programma 8

-1.750.770

-1.787.104

-1.824.198

-1.862.057

Totaal

-51.306.170

-52.093.348

-52.544.479

-53.481.112

51.306.170

52.093.348

52.544.479

53.481.112

0

0

0

0

BATEN

2020

2021

2022

2023

PROGRAMMA

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Taakveld 0.1

Bestuur

17.486

17.486

17.486

17.486

Taakveld 0.2

Burgerzaken

339.398

359.687

364.865

371.798

Taakveld 0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

349.117

349.402

349.693

349.989

Taakveld 0.4

Overhead

774.880

788.842

802.267

815.935

Taakveld 0.5

Treasury

462.535

236.456

235.955

235.449

Taakveld 0.61

OZB woningen

8.584.309

8.745.304

8.909.418

9.069.769

Taakveld 0.62

OZB niet-woningen

2.004.932

2.042.300

2.080.430

2.112.866

Taakveld 0.63

Parkeerbelasting

1.457.996

1.485.698

1.513.927

1.542.692

Taakveld 0.64

Belastingen overig

818.643

819.823

64.488

65.714

Taakveld 0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 

21.963.676

22.387.361

22.886.020

23.565.598

Taakveld 0.10

Mutaties reserves

336.916

231.538

228.897

230.031

Taakveld 0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

105.795

227.781

684.183

522.754

Totaal programma 0

37.215.683

37.691.678

38.137.629

38.900.081

PROGRAMMA

VEILIGHEID

Taakveld 1.2

Openbare orde en veiligheid

15.300

15.509

15.722

15.939

Totaal programma 1

15.300

15.509

15.722

15.939

PROGRAMMA

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Taakveld 2.1

Verkeer en vervoer

110.226

112.080

113.979

114.630

Taakveld 2.2

Parkeren

2.000

2.038

2.077

2.116

Taakveld 2.3

Recreatieve havens

20.380

20.767

21.162

21.564

Totaal programma 2

132.606

134.885

137.218

138.310

PROGRAMMA

ECONOMIE

Taakveld 3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

76.836

78.296

79.784

81.300

Taakveld 3.4

Economische promotie

1.087.315

1.107.974

1.129.025

1.150.477

Totaal programma 3

1.164.151

1.186.270

1.208.809

1.231.777

PROGRAMMA

ONDERWIJS

Taakveld 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

138.958

141.121

143.324

145.569

Totaal programma 4

138.958

141.121

143.324

145.569

PROGRAMMA

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld 5.2

Sportaccommodaties

261.337

266.241

271.238

276.330

Taakveld 5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

282.415

287.780

293.248

298.820

Taakveld 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

531.662

541.736

552.000

562.460

Totaal programma 5

1.075.414

1.095.757

1.116.486

1.137.610

PROGRAMMA

SOCIAAL DOMEIN

Taakveld 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

8.000

8.152

8.307

8.465

Taakveld 6.3

Inkomensregelingen

2.653.000

2.653.000

2.653.000

2.653.000

Taakveld 6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

10.000

10.000

10.000

10.000

Taakveld 6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

61.000

61.000

61.000

61.000

Totaal programma 6

2.732.000

2.732.152

2.732.307

2.732.465

PROGRAMMA

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Taakveld 7.2

Riolering

3.702.851

3.877.782

3.756.634

3.799.005

Taakveld 7.3

Afval

3.719.529

3.781.306

3.831.723

3.887.453

Taakveld 7.5

Begraafplaatsen en crematoria

363.550

370.440

377.461

384.614

Totaal programma 7

7.785.930

8.029.528

7.965.818

8.071.072

PROGRAMMA

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Taakveld 8.1

Ruimtelijke ordening

101.900

103.836

105.809

107.819

Taakveld 8.3

Wonen en bouwen

944.228

962.612

981.357

1.000.470

Totaal programma 8

1.046.128

1.066.448

1.087.166

1.108.289

Totaal

51.306.170

52.093.348

52.544.479

53.481.112