Begroting 2020

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de robuustheid van de begroting weergegeven ofwel het vermogen om niet begrote kosten te kunnen dekken. Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. Vanaf de begroting 2016 wordt de paragraaf opgesteld conform de door de gemeenteraad in juni 2015 vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015. Tevens worden conform de BBV kengetallen opgenomen om de financiële positie van de gemeente te duiden.

Om een goed oordeel te kunnen geven over het weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang:

A. Beschikbare weerstandscapaciteit

Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote risico's van materiële betekenis in financiële zin af te dekken. We onderscheiden incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Voor Bloemendaal bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit € 19,26 miljoen en de structurele weerstandscapaciteit € 1,43 miljoen. Deze worden nader toegelicht onder A.

B. Benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)

Inventarisatie van de risico's die niet op een andere wijze zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis met een nadelig gevolg. De risico's worden ingeschat op € 1,72 miljoen incidenteel en € 0,3 miljoen structureel. Deze worden nader toegelicht onder B.

Ratio’s weerstandsvermogen
De onderstaande ratio’s kunnen worden beoordeeld met behulp van onderstaande normtabel.

Normtabel weerstandsvermogen

> 2,0

uitstekend

1,4 - 2,0

ruim voldoende

1,0 - 1,4

voldoende

< 1,0

onvoldoende

De ratio’s van het weerstandsvermogen worden als volgt berekend en zijn uitgesplitst in een ratio incidenteel weerstandsvermogen en een ratio structureel weerstandsvermogen:

Ratio incidenteel weerstandsvermogen

 A. Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit

€ 19.261.335

_______________________________________    =

____________

= 11,2

 B. Benodigde incidentele weerstandscapaciteit

€ 1.716.380

Ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief niet vrij aanwendbaar

31,5

Benodigde bufferreserve (90% incidenteel weerstandsvermogen)

€ 1.544.742

Vereist niveau flexibele algemene reserve (3% begrotingstotaal)

VOLDOENDE

Zoals uit voorgaande blijkt heeft Bloemendaal voor het incidentele weerstandsvermogen een berekende ratio van 11,2 wat volgens de normtabel overeenkomt met een uitstekend weerstandsvermogen. Inclusief stille reserves niet vrij aanwendbaar, rekening houdend met objecten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, is de ratio indicatief 31,5. De bufferreserve dient 90% te bedragen van het benodigde incidenteel weerstandsvermogen en de flexibele algemene reserve dient tenminste 3% te bedragen van het begrotingstotaal.

Ratio structureel weerstandsvermogen

 A. Beschikbare structurele weerstandscapaciteit

€ 1.432.280

_______________________________________    =

____________

   =  4,7   

 B. Benodigde structurele weerstandscapaciteit

€ 300.000   

De ratio structureel weerstandsvermogen is uitstekend. Bedacht moet echter worden dat er omgebogen moet worden om de tegenvallers op te vangen (zie de volgende paragraaf).

ga terug