Begroting 2020

Veiligheid

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Veiligheid

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten:

-2.137

-2.247

-2.290

-2.389

-2.331

-2.342

Baten:

93

24

14

14

15

15

Resultaat voor reservering

-2.045

-2.223

-2.276

-2.375

-2.316

-2.327

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-2.045

-2.223

-2.276

-2.375

-2.316

-2.327

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019)

-2.223

-2.276

-2.375

-2.316

-2.327

Mutaties MJB 2020-2023

1

7

36

-70

Nieuwe stand MJB2020-2023

-2.223

-2.275

-2.368

-2.280

-2.397

Omschrijving taakveld

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Crisisbeheersing en brandweer

-1.261

-1.376

-1.429

-1.532

-1.431

-1.442

Openbare orde en veiligheid

-784

-847

-845

-836

-850

-955

Totaal

-2.045

-2.223

-2.275

-2.368

-2.280

-2.397

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.429

-1.429

1.2

Openbare orde en veiligheid

-861

15

-845

Totaal

-2.290

15

-2.275

Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Geen bijzonderheden

Totaal

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 2.290.172

4,5 %

Baten

€ 15.300

0,0 %