Begroting 2020

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Verkeer, vervoer en waterstaat

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten:

-3.542

-3.622

-3.602

-3.641

-3.670

-3.670

Baten:

271

115

116

117

118

118

Resultaat voor reservering

-3.271

-3.507

-3.486

-3.525

-3.552

-3.552

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-3.271

-3.507

-3.486

-3.525

-3.552

-3.552

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019)

-3.507

-3.486

-3.525

-3.552

-3.552

Mutaties MJB 2020-2023

-35

-66

-71

-110

Nieuwe stand MJB2020-2023

-3.507

-3.521

-3.591

-3.623

-3.662

Omschrijving taakveld

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Verkeer en vervoer

-3.140

-3.366

-3.364

-3.433

-3.462

-3.500

Parkeren

-147

-149

-164

-167

-169

-171

Recreatieve havens

15

7

8

8

9

9

Totaal

-3.271

-3.507

-3.521

-3.591

-3.623

-3.662

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

2.1

Verkeer en vervoer

-3.475

110

-3.364

2.2

Parkeren

-166

2

-164

2.3

Recreatieve havens

-13

20

8

Totaal

-3.653

133

-3.521

Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Geen bijzonderheden

Totaal

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 3.653.367

7,1 %

Baten

€ 132.606

0,3 %