Begroting 2020

Meerjarenbegroting

Geprognoticeerde balans per ultimo 2018-2023

ACTIVA

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

1.

Vaste Activa

1a

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

1b

Materiële vaste activa

 - investeringen met een economisch nut

31.956

30.341

29.022

27.565

26.182

24.854

 - investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven

21.577

22.919

22.377

21.700

21.050

20.404

 - investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut

7.207

8.068

9.127

8.606

8.097

7.626

1c

Financiële vaste activa

 - kapitaalverstrekking aan deelnemingen

345

345

345

345

345

345

 - kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

34

34

34

34

34

34

 - overige langlopende leningen

341

832

817

801

785

769

 - overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar

0

0

0

0

0

0

2.

Vlottende Activa

2a

Voorraden

 - grond/ en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

0

0

0

0

 - onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

0

0

0

0

0

0

2b

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

7.792

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

2c

Liquide Middelen

386

0

0

0

0

0

2d

Overlopende activa

2.937

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Totaal Activa

72.574

70.339

69.521

66.850

64.292

61.831

PASSIVA

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

3.

Vaste Passiva

3a

Eigen vermogen

 - algemene reserve

20.778

19.261

19.156

18.928

18.244

17.721

 - bestemmingsreserves

9.387

8.195

7.915

7.742

7.573

7.404

 - gerealiseerd resultaat

-445

0

0

0

0

0

3b

Voorzieningen

3.321

2.882

2.648

2.408

2.383

2.541

3c

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

 - onderhandse leningen

28.800

22.650

21.500

20.350

19.200

18.050

 - waarborgsommen

6

5

5

5

5

5

4.

Vlottende Passiva

4a

Netto vlottende schulden korter dan één jaar 

- banksaldo

0

9.546

8.997

8.117

7.588

6.811

- overige schulden

7.042

5.000

6.000

6.000

6.000

6.000

4b

Overlopende passiva

3.686

2.800

3.300

3.300

3.300

3.300

Totaal Passiva

72.574

70.339

69.521

66.850

64.292

61.831