Begroting 2020

Financiële positie

Berekening begrotingssaldo 2020

- = nadeel

+ = voordeel

MEERJARENBEGROTING  2 0 2 0 - 2 0 2 3   x  € 1.000

2020

1

Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2019

924

Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling:
- Aangenomen initiatiefvoorstel "Uitbreiding Griffie Bloemendaal"

-59

- Bijdrage GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

-19

- Aanpassing bijdragen begroting VRK 2020-2023

-62

- VRK bluswatervoorziening

-7

- Outsourcing GRIT

12

a

Zomernota 2019

-478

b

Mutaties meerjarenbegroting 2020-2023 (saldo lasten en baten)

-418

2

BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2020-2023 inclusief mutaties

-106

Eliminatie opgenomen incidentele lasten en baten

486

Saldo materieel na correctie incidentele lasten en baten

-592

c

Nog vast te stellen nieuwe voorstellen 1 t/m 26 door de raad

679

3

Saldo materieel na correctie incidentele lasten en baten

88