Begroting 2020

Financiële positie

EMU saldo 2020

Berekening EMU (Economische Monetaire Unie)-saldo

Vraag

2019

2020

2021

volgens realisatie t/m augustus 2019, aangevuld met raming resterende periode (x € 1.000)

volgens begroting 2020 (x € 1.000)

volgens meerjarenraming (x € 1.000)

+ 1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-2.264

-385

-401

+ 2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.597

2.577

2.946

+ 3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.077

1.047

1.065

- 4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5.600

7.693

6.839

 + 5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

+ 6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:                          Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

- 7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

Baten bouwgrondexploitatie:

0

0

0

+ 8

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

16

15

15

- 9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

1.176

1.282

1.305

- 10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

11

Verkoop van effecten:

11a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

- 11b

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-5.350

-5.720

-4.518