Begroting 2020

Economie

Kaders

Beleidskaders

Omgevingsfactoren
Er zijn veel belanghebbenden die invloed uitoefenen op dit programma, zoals (horeca-)ondernemers, winkeliers, ZZP’ers, winkeliersverenigingen en bewoners. Samenwerking is dan ook van belang. Zij worden betrokken volgens de handreiking voor burger- en overheidsparticipatie.

Koopstromen onderzoek wijst uit dat er een opwaartse ontwikkeling is in de binding van lokale uitgaven voor de dagelijkse goederen alsook niet-dagelijkse goederen. Er staat duidelijk minder leeg dan voorgaande jaren. Verschillende aspecten zoals: vergrijzing van de bevolking, internetwinkels, schaalvergroting en branchevervaging hebben invloed op de ontwikkeling van de branche. Alle informatie is ook te vinden op www.kso2018.nl
Tegelijk biedt het project "Amsterdam bezoeken, Holland Zien" kansen voor Bloemendaal, wanneer erin geslaagd wordt de toeristen daar op te vangen waar zij gewenst zijn en hier voldoende faciliteiten te bieden. Bovendien kan op andere plekken daardoor een rustigere omgeving behouden worden.

Verplichte kengetallen (zie https://www.waarstaatjegemeente.nl )

Kengetal

Uitkomst 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Functiemenging

38,3 %

38%

38%

Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inwoners, leeftijd 15 t/m 64)*

125

127

129

*Leeftijdsgrens is door CBS met ingang van 2019 aangepast van 15-64 jaar, naar 15-75 jaar, en daardoor is aantal vestigingen gecorrigeerd.