Begroting 2020

Economie

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Economie

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten:

-393

-430

-404

-414

-424

-424

Baten:

1.094

998

1.010

1.033

1.054

1.054

Resultaat voor reservering

701

568

606

618

629

629

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

701

568

606

618

629

629

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019)

568

606

618

629

629

Mutaties MJB 2020-2023

446

454

458

485

Nieuwe stand MJB2020-2023

568

1.052

1.072

1.088

1.115

Omschrijving taakveld

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Economische ontwikkeling

-50

-70

-47

-48

-49

-49

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-278

-274

11

12

7

13

Economische promotie

1.029

912

1.087

1.108

1.129

1.150

Totaal

701

568

1.052

1.072

1.088

1.115

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

3.1

Economische ontwikkeling

-47

-47

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-65

77

11

3.4

Economische promotie

1.087

1.087

Totaal

-112

1.164

1.052

Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2020 plus CAO-effect en aanpassing toerekening uren op programma 3

311

Verhoging opbrengst toeristenbelasting 1,9 % cf. kadernota 2020 plus bijstelling grondslag 2019   

155

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 3 Economie

-20

Totaal

446