Begroting 2020

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting 2020-2023

Na het vaststellen van de Kadernota 2020 is een aanvang gemaakt met het opstellen van de begroting 2020 -2023. In de begroting wordt beleid uitgezet op basis van verwachte financiële mogelijkheden. De financiële positie is vaak onzeker omdat deze niet alleen afhankelijk is van de inzet / realisatie van eigen beleid, maar ook van de invloed van rijksbeleid, economische en nieuwe ontwikkelingen.

UITKOMSTEN MEERJARENBEGROTING 2020 - 2023

-  = nadeel

+ = voordeel

MEERJARENBEGROTING  2 0 2 0 - 2 0 2 3   x  € 1.000

2020

2021

2022

2023

1

Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2019

924

1.081

718

778

Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling:
- Aangenomen initiatiefvoorstel "Uitbreiding Griffie Bloemendaal"

-59

-60

-62

-62

- Bijdrage GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

-19

-21

-25

-28

- Aanpassing bijdragen begroting VRK 2020-2023

-62

-62

-62

-62

- VRK bluswatervoorziening

-7

-93

10

-1

- Outsourcing GRIT

12

20

11

-15

a

Zomernota 2019

-478

-435

-424

-424

b

Mutaties meerjarenbegroting 2020-2023 (saldo lasten en baten)

-418

-657

-849

-708

2

BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2020-2023 inclusief mutaties

-106

-228

-684

-523

Eliminatie opgenomen incidentele lasten en baten

486

607

-65

-68

Saldo materieel na correctie incidentele lasten en baten

-592

-835

-619

-455

c

Nog vast te stellen nieuwe voorstellen 1 t/m 26 door de raad

679

714

746

789

3

Saldo materieel na correctie incidentele lasten en baten

88

-121

127

335

De begroting 2020 begint met de primaire begroting 2019, met vervolgens de financiële consequenties van reeds genomen raadsbesluiten. In regel a zijn de structurele consequenties van de Zomernota 2019 te vinden en in regel b het saldo van de mutaties conform de uitgangspunten van de Kadernota en/of binnen het beleid van de gemeenteraad. Vervolgens geeft regel 2 dan de bijgestelde stand aan van de meerjarenbegroting inclusief mutaties. In regel 2c zijn de consequenties te zien van nieuwe voorstellen.

Regel 3 geeft het saldo weer na correctie voor incidentele lasten en baten en is van belang voor inzicht in het materieel, reëel en duurzaam begrotingsevenwicht.

Mutaties
Op grond van de kadernota 2020 en geschetste nieuwe, autonome ontwikkelingen, zijn financiële mutaties in de begroting verwerkt. Deze worden toegelicht in de begroting als een mutatie (of met elkaar samenhangende mutaties) groter is dan € 100.000.

Nieuwe voorstellen
Wij doen u een aantal nieuwe voorstellen, waaronder investeringsvoorstellen en twee voorstellen betreffende een verhoging van de toeristen- en parkeerbelasting. In het financiële overzicht (regel c) ziet u de impact daarvan in de regel ‘nog vast te stellen nieuwe voorstellen’.