Begroting 2020

Sport, Cultuur en Recreatie

Kaders

Beleidskaders
Sport / Kunst / Cultuur

Openbaar Groen

Verouderd, aan herijking toe:

Recreatie

Water

Omgevingsfactoren

  • Afnemende lidmaatschappen sportverenigingen door vergrijzing
  • Toename van het aantal toeristen vanuit Amsterdam
  • Het wegvallen van de lokale omroep Jouw FM en de afname van adverteerders en oplagen van dag- en weekbladen
  • Samenwerking in MRA

Verplichte kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2016

Begroting 2019

Begroting 2020

Niet-sporters

33,6%  1)

1) Laatst bekende cijfers dateren uit 2016, uitkomst landelijk was 48,7%

De sportnota richt zich niet direct op de sportdeelname, maar wel op het in stand houden van sportvoorzieningen. Onder meer door middel van subsidies worden sportverenigingen ondersteund bij het vervullen van hun sportieve taak.