Begroting 2020

Sport, Cultuur en Recreatie

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Sport, cultuur en recreatie

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten:

-5.153

-5.355

-5.431

-5.487

-5.552

-5.552

Baten:

1.028

1.044

1.063

1.085

1.093

1.093

Resultaat voor reservering

-4.125

-4.312

-4.368

-4.402

-4.459

-4.459

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-4.125

-4.312

-4.368

-4.402

-4.459

-4.459

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019)

-4.312

-4.368

-4.402

-4.459

-4.459

Mutaties MJB 2020-2023

-8

-31

-33

-61

Nieuwe stand MJB2020-2023

-4.312

-4.375

-4.433

-4.492

-4.520

Omschrijving taakveld

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Sportbeleid en activering

-494

-468

-460

-466

-472

-479

Sportaccommodaties

-137

-147

-152

-151

-150

-149

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-652

-623

-626

-637

-649

-616

Cultureel erfgoed

-115

-130

-134

-137

-139

-142

Media

-520

-522

-530

-539

-549

-558

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.206

-2.421

-2.472

-2.501

-2.532

-2.576

Totaal

-4.125

-4.312

-4.375

-4.433

-4.492

-4.520

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

5.1

Sportbeleid en activering

-460

-460

5.2

Sportaccommodaties

-413

261

-152

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-908

282

-626

5.5

Cultureel erfgoed

-134

-134

5.6

Media

-530

-530

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.004

532

-2.472

Totaal

-5.451

1.075

-4.375

Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Geen bijzonderheden

Totaal