Begroting 2020

Sociaal Domein

Kaders

Beleidskaders

Algemeen

Beleidsplan sociaal domein 2019-2022

Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Participatiewet c.a.

Omgevingsfactoren

  • Rijksbeleid
  • Omvang van de toegekende budgetten
  • (Boven)regionale samenwerking
  • Toename bestand uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • Aantal jeugdigen
  • Toegang tot jeugdhulp loopt in de meeste gevallen langs andere wegen dan via de gemeente (huisarts, jeugdarts, medisch specialist etc.)
  • Privacyaspecten
  • Concurrentie op banen (ouderen, statushouders, garantiebanen)
  • Samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Verplichte kengetallen

Kengetal

Eenheid – Bron

Uitkomst

Jaar

Kinderen in uitkeringsgezin

Bloemendaal
"
"

Nederland
"
"

Bron: CBS/Kinderen in Tel 2016

 1,83%
1,86%
1,62%

6,58%
6,47%
5,66%

2015
2014
2013

2015
2014
2013

Huishoudens-samenstelling

Percentage alleenstaanden:
Percentage samenwonend zonder kinderen:
Percentage samenwonend met kinderen
Bron: waarstaatjegemeente

31,8
31,6
36,6

2018
2018
2018

Jeugdwerkloosheid

Percentage werkzoekende werkloze jongeren van 16 t/m 22 jaar
Idem: Provincie Noord-Holland
Idem: Landelijke
Bron: CBS/Kinderen in Tel 2016

0,52 %

1,08 %
1,52 %

2015

2015
2015

Jeugdhulp

percentage 0- t/m 17-jarigen met jeugdhulp

Bloemendaal
"
"
"
Nederland
"
"
"

6,8
6,4
5,4
5.3
10.4
9,7
9,7
9,4

HJ 2 2018
HJ 1 2018
HJ 2 2017
HJ 1 2017
HJ 2 2018
HJ 1 2018
HJ 2 2017
HJ 1 2017

Banen

Aantal per 1.000 inwoners Bloemendaal
Idem gemeenten < 25.000 inwoners

Bloemendaal
Idem gemeenten < 25.000 inwoners
Bron: waarstaatjegemeente

472,1
648,0

458,8
627,9

2018
2018

2017
2017

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking
Bron: waarstaatjegemeente

64,2
64,6
66,0

2016
2017
2018

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder

13,5
14,1
14,5
13,3

HJ 1 2017
HJ 2 2017
HJ 1 2018
HJ 2 2018

Re-integratie

Aantal inwoners met een re-integratievoorziening per 1.000 inwoners 15-65 jaar
Bron: waarstaatjegemeente

24,8
23,4
23,4
25,4

HJ 2 2016
HJ 1 2017
HJ 2 2017
HJ 1 2018

Aantal inwoners met Wmo-voorzieningen

Wmo-clienten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners
Bron: waarstaatjegemeente

57
58

HJ 1 2018
HJ 2 2018