Begroting 2020

Sociaal Domein

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Sociaal domein

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten:

-14.281

-14.860

-13.989

-14.018

-14.067

-14.067

Baten:

3.307

2.770

2.881

2.882

2.882

2.882

Resultaat voor reservering

-10.973

-12.089

-11.108

-11.136

-11.186

-11.186

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-10.973

-12.089

-11.108

-11.136

-11.186

-11.186

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019)

-12.089

-11.108

-11.136

-11.186

-11.186

Mutaties MJB 2020-2023

-1.364

-1.221

-1.235

-1.264

Nieuwe stand MJB2020-2023

-12.089

-12.471

-12.357

-12.420

-12.450

Omschrijving taakveld

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.481

-1.869

-1.784

-1.754

-1.783

-1.813

Wijkteams

-1.011

-1.145

-1.220

-1.134

-1.155

-1.176

Inkomensregelingen

-1.252

-1.538

-1.484

-1.485

-1.489

-1.490

Begeleide participatie

-847

-799

-772

-792

-796

-770

Arbeidsparticipatie

-251

-381

-387

-364

-364

-364

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-969

-1.081

-1.092

-1.094

-1.096

-1.098

Maatwerkdienstverlening 18+

-2.037

-2.267

-2.928

-2.929

-2.930

-2.931

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.093

-2.978

-2.786

-2.786

-2.787

-2.788

Geëscaleerde zorg 18-

-32

-32

-18

-19

-19

-19

Totaal

-10.973

-12.089

-12.471

-12.357

-12.420

-12.450

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.792

8

-1.784

6.2

Wijkteams

-1.220

-1.220

6.3

Inkomensregelingen

-4.137

2.653

-1.484

6.4

Begeleide participatie

-772

-772

6.5

Arbeidsparticipatie

-387

-387

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.102

10

-1.092

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-2.989

61

-2.928

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-2.786

-2.786

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-18

-18

Totaal

-15.203

2.732

-12.471

Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2020 plus CAO-effect en aanpassing toerekening uren op programma 6

-117

Verhogen kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing

-12

Aanpassen diverse budgetten IASZ

135

Verhoging WMO-budget

-600

Verhoging eigen bijdragen WMO

30

Verhogen budgetten jeugdhulp

-800

Verhoging subsidie Veilig Thuis

-127

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 6 Sociaal domein

127

Totaal

-1.364