Begroting 2020

Volksgezondheid en Milieu

Kaders

Beleidskaders
Begraafplaatsen

Afvalexploitatie
Nota afvalbeleid 2019-2022

Rioleringsexploitatie

Volksgezondheid

Omgevingsfactoren
Klimaatontwikkeling en -adaptatie
Het klimaat verandert en leidt o.a. tot grotere en intensere buien. Het (hemel)watersysteem en de afvalwaterketen moeten deze neerslag kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de afvalwaterketen en in de openbare ruimte.

Relatie met Buitenruimte
Om efficiënt te werken vindt afstemming plaats met onderhoud en reconstructies van de bovengrond, bijvoorbeeld groot wegonderhoud. Dit kan betekenen dat rioleringswerken kunnen worden uitgesteld of juist vervroegd worden uitgevoerd.

Lijkbezorging
Er is een trend gaande dat vaker wordt gekozen voor cremeren en uitstrooien van de as in de natuur. Deze trend zorgt voor minder inkomsten voor de Algemene Begraafplaatsen.

Eikenprocessierups (EPR)
De eikenprocessierups is in de regio in opmars, dit zal de komende jaren tot stijgende kosten leiden voor de bestrijding.

De organisatie van de volksgezondheid

De GGD Kennemerland is onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De VRK is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van taken van de tien gemeenten in Kennemerland. De beleidsvrijheid van gemeenten is daardoor beperkt op het gebied van jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, technische hygiëne zorg en infectieziektebestrijding. Op het gebied van gezondheidsbevordering hebben we als gemeente wel beleidsvrijheid en sluiten we aan op de lokale situatie. Regionale en lokale instellingen werken hierbij nauw samen.

Verplichte kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

146

150

130

Hernieuwbare elektriciteit

1,4%

1,7%

2,0%