Begroting 2020

Volksgezondheid en Milieu

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Volksgezondheid en milieu

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten:

-7.495

-8.036

-7.951

-8.089

-8.107

-8.107

Baten:

7.630

7.986

7.968

8.127

8.124

8.124

Resultaat voor reservering

135

-49

18

38

17

17

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

135

-49

18

38

17

17

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019)

-49

18

38

17

17

Mutaties MJB 2020-2023

111

119

113

100

Nieuwe stand MJB2020-2023

-49

128

157

130

117

Omschrijving taakveld

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Volksgezondheid

-784

-885

-903

-916

-919

-927

Riolering

727

664

720

747

724

720

Afval

599

833

840

850

858

868

Milieubeheer

-518

-709

-577

-575

-587

-600

Begraafplaatsen en crematoria

111

48

50

52

55

56

Totaal

135

-49

128

157

130

117

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

7.1

Volksgezondheid

-903

-903

7.2

Riolering

-2.983

3.703

720

7.3

Afval

-2.880

3.720

840

7.4

Milieubeheer

-577

-577

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-314

364

50

Totaal

-7.658

7.786

128

Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Aanpassen diverse budgetten rioolexploitatie (inclusief BTW-component)

13

Aanpassen budgetten OD IJmond

90

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 7 Volksgezondheid en milieu

8

Totaal

111