Begroting 2020

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Kaders

Beleidskaders
Rijk

Provincie

Gemeente

Omgevingsfactoren
In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet wordt onderzocht welke consequenties de Omgevingswet heeft voor het ruimtelijke beleid en uitvoering in de gemeente Bloemendaal. De wet is nog niet vastgesteld. Participatie van omwonenden wordt reeds uitgebreid toegepast door initiatiefnemers en gemeente.

Binnen de regio en binnen de Metropool Regio Amsterdam worden ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijk beleid afgestemd. Dit geldt in het bijzonder voor de woningbouwtaakstelling (Regionaal Actieprogramma) en het Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand.

Verplichte kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Gemiddelde WOZ-waarde

€ 587.000

€ 637.000

€ 699.000

Nieuw gebouwde woningen

7,6 (2016)

77

101

Demografische druk

104,9%

104,9 %

104,9 %

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden per jaar

€ 1.130

€ 1.175

€ 1.330

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden per jaar

€ 1.234

€ 1.291

€ 1.446