Begroting 2020

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten:

-1.499

-2.092

-1.822

-1.866

-1.912

-1.912

Baten:

1.377

1.065

1.087

1.108

1.130

1.130

Resultaat voor reservering

-123

-1.027

-735

-758

-782

-782

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-123

-1.027

-735

-758

-782

-782

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019)

-1.027

-735

-758

-782

-782

Mutaties MJB 2020-2023

31

38

45

28

Nieuwe stand MJB2020-2023

-1.027

-705

-721

-737

-754

Omschrijving taakveld

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Ruimtelijke ordening

-618

-872

-763

-779

-796

-812

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-35

Wonen en bouwen

530

-155

59

59

59

59

Totaal

-123

-1.027

-705

-721

-737

-754

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

8.1

Ruimtelijke ordening

-865

102

-763

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

-886

944

59

Totaal

-1.751

1.046

-705

Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2020 plus CAO-effect en aanpassing toerekening uren op programma 8

68

Verlaging opbrengst leges omgevingsvergunningen

-41

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 

4

en stedelijke vernieuwing

Totaal

31