Begroting 2020

Bedrijfsvoering en Overhead

Overhead

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Door gebruikmaking van deze definitie kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan de taakvelden. Grofweg kunnen de kosten van overhead worden verdeeld in ondersteunende afdelingen c.q. teams en ondersteunende personen op de taakvelden.
Alle kosten voor overhead zijn apart centraal begroot op het taakveld 0.4 en worden niet doorbelast aan de taakvelden waar de directe kosten op staan.
De overhead van de gemeente Bloemendaal bestaat uit:

  • leidinggevenden primair proces;
  • financiën, toezicht en controle;
  • personeel en organisatie;
  • inkoop;
  • communicatie;
  • juridische zaken;
  • bestuurszaken en bestuursondersteuning;
  • informatiebeheer, -voorziening en automatisering;
  • facilitaire zaken en huisvesting.

De huisvesting heeft betrekking op ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie.

De bijdragen van de verbonden partijen (o.a. IASZ en GBKZ) worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waarvoor werkzaamheden worden verricht. Dat sluit aan bij het gewijzigde BBV waarbij de beleidsdoelstellingen van verbonden partijen bij de programma’s moeten worden opgenomen.

Het centraal opnemen van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden alle tarieven te bepalen. De wijziging van de begrotingsvoorschriften heeft echter geen wijziging tot gevolg van de fiscale voorschriften. In de paragraaf lokale heffingen zijn uit oogpunt van transparantie verplichte berekeningsmodellen opgenomen waaruit blijkt hoe de tarieven zijn berekend en welke beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt.
De berekening van de tarieven geschiedt extracomptabel waarbij de overhead op consistente wijze is toegerekend. Gekozen is voor een toerekening op basis van de personeelslasten welke aansluit met het door het CBS gehanteerde model. De kosten van overhead zijn in de vorm van een opslag meegenomen in de tarieven van bij derden in rekening te brengen kosten zoals de retributies rioolheffing, afvalstoffenheffing en begrafenisrechten. Voor een nadere toelichting en uiteenzetting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Voor de beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering (human resource management, GRIT, informatisering en inkoop) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

OMSCHRIJVING OVERHEAD

LEIDINGGEVENDEN PRIMAIR PROCES

2020

2021

2022

2022

Lasten

-289.476

-295.681

-302.023

-308.505

Baten

0

0

0

0

Saldo

-289.476

-295.681

-302.023

-308.505

FINANCIEN, TOEZICHT EN CONTROL

2020

2021

2022

2023

Lasten

-810.507

-827.722

-845.310

-863.278

Baten

0

0

0

0

Saldo

-810.507

-827.722

-845.310

-863.278

P&O , HRM

2020

2021

2022

2023

Lasten

-1.684.064

-1.410.758

-1.436.832

-1.462.167

Baten

0

0

0

0

Saldo

-1.684.064

-1.410.758

-1.436.832

-1.462.167

INKOOPFUNCTIE

2020

2021

2022

2023

Lasten

-183.904

-189.270

-159.270

-159.270

Baten

0

0

0

0

Saldo

-183.904

-189.270

-159.270

-159.270

COMMUNICATIE

2020

2021

2022

2023

Lasten

-291.386

-297.453

-303.653

-309.984

Baten

0

0

0

0

Saldo

-291.386

-297.453

-303.653

-309.984

JURIDISCHE ZAKEN

2020

2021

2022

2023

Lasten

-590.669

-602.718

-615.021

-627.583

Baten

0

0

0

0

Saldo

-590.669

-602.718

-615.021

-627.583

BESTUURSZAKEN EN -ONDERSTEUNING

2020

2021

2022

2023

Lasten

-728.079

-743.696

-759.657

-775.968

Baten

0

0

0

0

Saldo

-728.079

-743.696

-759.657

-775.968

INFORMATIEBEHEER (DIV)

2020

2021

2022

2023

Lasten

-231.485

-236.455

-241.534

-246.725

Baten

0

0

0

0

Saldo

-231.485

-236.455

-241.534

-246.725

FACILITAIRE ZAKEN

2020

2021

2022

2023

Lasten

-640.433

-652.943

-665.702

-678.711

Baten

0

0

0

0

Saldo

-640.433

-652.943

-665.702

-678.711

INFORMATIEVOORZ. & AUTOMATISERING

2020

2021

2022

2023

Lasten

-2.793.228

-2.835.720

-2.824.965

-2.874.086

Baten

736.162

749.349

762.774

776.442

Saldo

-2.057.066

-2.086.371

-2.062.191

-2.097.644

HUISVESTINGSKOSTEN

2020

2021

2022

2023

Lasten

-777.983

-777.561

-780.856

-774.867

Baten

38.718

39.493

39.493

39.493

Saldo

-739.265

-738.068

-741.363

-735.374

UITBESTEDINGSKOSTEN BEDRIJFSVOERING

2020

2021

2022

2023

Lasten

-263.360

-286.093

-309.524

-314.785

Baten

0

0

0

0

Saldo

-263.360

-286.093

-309.524

-314.785

OVERHEAD LASTEN

-9.284.574

-9.156.070

-9.244.347

-9.395.929

OVERHEAD BATEN

774.880

788.842

802.267

815.935

OVERHEAD TOTAAL

-8.509.694

-8.367.228

-8.442.080

-8.579.994

Urenverdeling

Binnendienst

Buitendienst

Totaal

FTE 2020

FTE 2019

2020

177.696

42.213

219.909

Bin

115,84

Bin

110,88

Bui

27,52

Bui

27,19

Gemiddelde uurtarieven

2020

2020

2019

2019

Bruto uurtarief salarissen

Binnendienst

Buitendienst

Binnendienst

Buitendienst

Uurtarief opslag

53,06

38,70

49,82

35,22

Overhead

42,35

23,31

40,79

24,02

Gemiddeld uurtarief

95,41

62,01

90,61

59,24