Begroting 2020

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)

De berekening is conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015.
Een gemeente is vrij om zelf de uitgangspunten en systematiek vast te stellen hoe het weerstandsvermogen wordt berekend. De manier om hiermee om te gaan is vastgelegd in de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Bloemendaal. De gehanteerde methode is normatief voor wat betreft risico’s in de klasse ‘laag’ en specifiek voor de risico’s in de klassen ‘gemiddeld‘ en ’hoog’. De klasse ‘laag’ omvat veel risico’s waarvan het niet doenlijk en zinvol is om voor elk risico apart een waardering in geld aan te geven. Daarom wordt voor alle kleine en onbekende risico’s samen 3% van de beïnvloedbare lasten genomen. Risico’s ‘midden’ en ‘hoog’ worden gewaardeerd in geld conform onderstaande systematiek. Bij risico’s uit de klasse ‘midden’ wordt rekening gehouden met 30% van de geschatte financiële gevolgen, bij risico’s ‘hoog’ is dat 60%. Voor risico’s uit de klassen ‘hoog’ en ‘midden’ wordt onderscheid gemaakt in structurele en incidentele risico’s.

Het overzicht van risico’s wordt jaarlijks geactualiseerd bij begroting en jaarrekening. De lijst kan worden beschouwd als een zo goed mogelijke inschatting op basis van de beschikbare informatie.

Onderstaand is een overzicht te zien van de risico’s die niet op een of andere manier zijn ondervangen (waar geen voorziening voor is gevormd of verzekering voor is aangegaan) en die een financieel gevolg kunnen hebben.

Berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

Maximaal
risico

Kans

%

Incidenteel
risico

Structureel
risico

1

Tegenvallers bij uitvoering van de APPA.

PM

2

Grondexploitatie Vijverpark Overveen

€ 96.500

€ 96.500

€ 0

3

Grondexploitatie Haringbuys

€ 87.600

€ 87.600

4

Mogelijk (opnieuw) herverdeeleffecten gemeentefonds

PM

5

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals Jeugdzorg, WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Het risico is berekend op 10% van de lasten sociaal domein.

€ 500.000

hoog

60%

€ 300.000

6

Explosievenopsporing. Mogelijk dienen hiervoor onverwachts substantiële kosten gemaakt te worden.

€ 500.000

midden

30%

€ 150.000

7

Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van de beïnvloedbare lasten)

laag

€ 1.382.280

TOTAAL

€ 1.184.100

€ 1.716.380

€ 300.000

1. Tegenvallers bij uitvoering van de APPA

Omschrijving:

Tegenvallers bij uitvoering van de APPA.

Impact

P.M.

APPA: Bij de daadwerkelijke pensionering van wethouders (na hun 65e) moet nog een bedrag worden nabetaald voor de actuariële ophoging van het wethouderspensioen. Om welk geldbedrag het gaat valt niet te zeggen. Verder bestaat het risico dat door (verdere) renteverlaging de gemeente moet bijstorten i.v.m. de APPA-verplichtingen.

2. Grondexploitatie  Parkt Tetterode (Marinehospitaal)

Omschrijving:

Grondexploitatie Vijverpark Overveen (vm. Marinehospitaalterrein).

Impact

€ 96.500

De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Resteert voor vijf jaar na liquidatie risico voor claims planschade.

3. Grondexploitatie Haringbuys

Omschrijving:

Grondexploitatie Haringbuys.

Impact

€ 87.600

De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Resteert voor vijf jaar na liquidatie risico voor claims planschade.

4. Mogelijk nieuwe herverdeling van Gemeentefonds (onderhoud)

Omschrijving:

Mogelijk nieuwe ronde onderhoud/herverdeling Gemeentefonds en verruiming belastinggebied gemeenten.

Impact

P.M.

Mogelijk opnieuw herverdeeleffecten onderhoud gemeentefonds, verruiming van het belastinggebied van gemeenten kan leiden tot hogere korting op gemeentefonds. Er is echter ook een kans dat de gemeente Bloemendaal door een andere verdeling meer geld krijgt.

5. Open einde regelingen / decentralisatie taken sociale domein

Omschrijving:

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk.

Impact

Hoog

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals Jeugdzorg, WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Voor de inschatting van het structurele risico wordt 10% van de lasten berekend.

6. Explosievenopsporing

Omschrijving:

Mogelijk zijn incidenteel extra middelen nodig voor explosievenopsporing en -opruiming.

Impact

Midden

Het berekende risico is € 150.000

7. Risico's laag en onbekend

Omschrijving:

Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 wordt voor risico's laag en onbekend 3% van de beïnvloedbare lasten berekend.

Impact

Laag

Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten).