Begroting 2020

Financiering

Risicobeheer

Risicobeheer
De gemeente verstrekt uitsluitend gelden of stelt garanties indien dat gebeurt uit hoofde van de publieke taak, niet gericht is op het verkrijgen van inkomen en er geen overmatige risico’s gelopen worden.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn (korter dan één jaar) weer. Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag gemeenten met kortlopende geldleningen mogen financieren: de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet valt ook het 'rood' staan op de rekening-courant.
De limiet bedraagt 8,5% van de totale exploitatiebegroting. In 2020 komt dit neer op een toegestane financiering met kortlopend geld van afgerond € 4,4 miljoen. In de met de BNG Bank N.V. afgesloten financieringsovereenkomst is met deze financieringslimiet rekening gehouden.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat na confrontatie met de financieringsbehoefte de kasgeldlimiet in alle jaren zal worden overschreden. Als blijkt dat gedurende drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden dan zal de financieel toezichthouder dit meewegen bij de beoordeling van het begrotingstoezicht. Om die reden zal bij overschrijding van de kasgeldlimiet als gevolg van een toename van de financieringsbehoefte tot consolidatie van de leningenportefeuille worden overgegaan.

BEREKENING KASGELDLIMIET MJB 2020 - 2023:

Kasgeldlimiet

x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Begrotingstotaal

51.306

52.093

52.544

53.481

Toegestaan kasgeldlimiet (8,5%)

4.361

4.428

4.466

4.546

Ruimte kasgeldlimiet

x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Financieringsbehoefte

17.243

17.341

16.693

10.349

Kasgeldlimiet

4.361

4.428

4.466

4.546

Ruimte

-12.882

-12.913

-12.227

-5.803

Koersrisicobeheer
De gemeente Bloemendaal heeft buiten de (verplichte) deelname aan het schatkistbankieren bij het Rijk geen overtollige middelen uitstaan. Ingevolge het treasurystatuut mag slechts worden uitgezet in vastrentende waarden. Omdat daarbij de nominale waarde gegarandeerd is wordt er geen koersrisico gelopen. Met het schatkistbankieren is het beleggingsrisico waaraan de gemeente wordt blootgesteld geminimaliseerd.

Renterisiconorm
Als maatstaf voor de vaste schuld is door het ministerie van BZK de renterisiconorm ontwikkeld. Jaarlijks mogen de verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal bedragen. Omdat deze norm niet overschreden mag worden, ontstaat er een spreiding van opgenomen geldleningen en daardoor ook van rente-aanpassingsdata en looptijden. Voor het begrotingsjaar 2020 wordt aan de renterisiconorm voldaan. Voor een overschrijding van de renterisiconorm kan bij de financieel toezichthouder ontheffing worden aangevraagd wat meegewogen wordt bij de beoordeling van het begrotingstoezicht.

BEREKENING RENTERISICONORM 2020-2023

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

1

Renteherzieningen

 €             -

 €             -

 €             -

 €             -

2

Aflossingen

 €      1.150

 €      1.150

 €      1.150

 €      1.150

3

Renterisico (1+2)

 €      1.150

 €      1.150

 €      1.150

 €      1.150

4

Renterisiconorm

 €    10.261

 €    10.419

 €    10.509

 €    10.696

5a

Ruimte onder renterisiconorm

 €     9.111

 €     9.269

 €     9.359

 €     9.546

5b

Overschrijding renterisiconorm

 €             -

 €             -

 €             -

 €             -

Berekening renterisiconorm

2020

2021 

 2022

2023 

4a

Begrotingstotaal 

 €   51.306

 €   52.093

 €   52.544

 €   53.481

4b

Percentage 

20%

20%

20%

20%

Renterisiconorm (4a x 4b)

 €  10.261

 €  10.419

 €  10.509

 €  10.696

Conclusie is dat de gemeente Bloemendaal voldoet aan de renterisiconorm.