Begroting 2020

Financiële positie

Geprognoticeerde balans 2020

ACTIVA

Begroting 2020

1.

Vaste Activa

1a

Immateriële vaste activa

0

1b

Materiële vaste activa

 - investeringen met een economisch nut

29.022

 - investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven

22.377

 - investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut

9.127

1c

Financiële vaste activa

 - kapitaalverstrekking aan deelnemingen

345

 - kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

34

 - overige langlopende leningen

817

 - overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar

0

2.

Vlottende Activa

2a

Voorraden

 - grond/ en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

 - onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

0

2b

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

6.000

2c

Liquide Middelen

0

2d

Overlopende activa

1.800

Totaal Activa

69.521

PASSIVA

Begroting 2020

3.

Vaste Passiva

3a

Eigen vermogen

 - algemene reserve

19.156

 - bestemmingsreserves

7.915

 - gerealiseerd resultaat

0

3b

Voorzieningen

2.648

3c

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

 - onderhandse leningen

21.500

 - waarborgsommen

5

4.

Vlottende Passiva

4a

Netto vlottende schulden korter dan één jaar 

- banksaldo

8.997

- overige schulden

6.000

4b

Overlopende passiva

3.300

Totaal Passiva

69.521