Begroting 2020

Onderwijs

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Onderwijs

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten:

-2.128

-2.042

-2.089

-2.096

-2.110

-2.113

Baten:

171

179

181

183

183

183

Resultaat voor reservering

-1.957

-1.863

-1.907

-1.913

-1.926

-1.930

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-1.957

-1.863

-1.907

-1.913

-1.926

-1.930

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019)

-1.863

-1.907

-1.913

-1.926

-1.930

Mutaties MJB 2020-2023

14

13

12

16

Nieuwe stand MJB2020-2023

-1.863

-1.894

-1.900

-1.915

-1.914

Omschrijving taakveld

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Onderwijshuisvesting

-1.491

-1.353

-1.325

-1.320

-1.324

-1.312

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-466

-510

-569

-579

-591

-601

Totaal

-1.957

-1.863

-1.894

-1.900

-1.915

-1.914

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

4.2

Onderwijshuisvesting

-1.325

-1.325

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-708

139

-569

Totaal

-2.033

139

-1.894

Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Geen bijzonderheden

Totaal