Begroting 2020

Lokale heffingen

Overzicht per heffing

Onroerende-zaakbelastingen
Onder de naam “onroerende zaakbelastingen” worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting voor niet-woningen en een eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen. Op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) wordt van elke individuele onroerende zaak de waarde per 1 januari van ieder kalenderjaar vastgesteld. Voor de heffingsmaatstaf wordt uitgegaan van een te betalen percentage van waarde van de (niet) woning. De waarde die op het aanslagbiljet 2020 staat vermeld, is de waarde per waardepeildatum 1-1-2019.

Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
Onder de naam “belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten” worden ter zake van binnen de gemeente gelegen roerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting en eigenarenbelasting van roerende woon- of bedrijfsruimten. De basis van wetgeving, heffingsmaatstaf en waardepeildatum is gelijk aan de onroerende zaakbelastingen.

Tabel overzicht onroerende zaakbelasting (in €)

2018 (W)

2019 (B)

2020 (B)

Opbrengst:

Eigenaren woningen

  6.610.120

 7.948.016

8.176.717

Eigenaren niet-woningen

 1.046.712

  1.109.063

1.130.135

Gebruikers niet-woningen

    459.409

     548.034

558.447

Totaal

 8.116.241

 9.605.113

9.865.299

Roerende zaakbelasting

 1.172

1.294

1.319

Tarieven:

2018

2019

2020

Eigenaren woningen

0,1054%

0,1185%

0,1107%

Eigenaren niet-woningen

0,2913%

0,3331%

0,3212%

Gebruikers niet-woningen

0,1957%

0,2288%

0,2242%

Normpercentages ministerie BZK

2019

2020

Ozb eigenaren woning

0,1000%

0,0939%

Ozb eigenaren niet-woningen

0,1569%

0,1576%

Ozb gebruikers niet-woningen

0,1265%

0,1270%

Totaal ozb niet-woningen

0,2834%

0,2846%

Rioolheffing
De rioolheffing wordt geheven van de eigenaren en gebruikers van woningen en van niet-woningen. De geraamde opbrengst rioolheffing wordt in de verhouding 40-60 toegerekend aan respectievelijk eigenaren en gebruikers. De rioolheffing voor gebruikers worden geheven op basis van m3 afgevoerd water vanuit het perceel. Naast een basistarief voor de schijf wordt een variabel tarief boven het basistarief per m3 gehanteerd. De staffel kent een fijne opbouw en spreiding voor de grootverbruikers, in de regel bedrijven, waarbij minder watergebruik wordt beloond en zodoende invulling wordt gegeven aan het profijtbeginsel. De rioolheffing voor de eigenaren wordt geheven op basis van de WOZ waarde. De rioolheffing is gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bloemendaal 2017-2021 (VGRP) dat in de raad van 28 september 2017 is vastgesteld.
Tevens is een overzicht van baten en lasten opgenomen welke inzicht geeft in de toegerekende taakvelden van zowel de directe lasten als de indirecte lasten overhead en renteomslag. Voor de wijze waarop de overhead is toegerekend wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Tabel overzicht rioolheffing (bedragen in €)

2018 (W)

2019 (B)

2020 (B)

Opbrengst:

Woningen

 2.353.275

 2.551.555

2.645.963

Niet-woningen

 300.301

 262.045

271.741

Totaal

 2.653.576

 2.813.600

2.917.704

Dekkingspercentage:

88,5

95

95

Tarieven:

2018

2019

2020

Eigenaren woningen

0,01592%

0,01521%

0,01434%

Eigenaren niet-won.

0,03208%

0,03143%

0,03085%

Gebruik 1-250 m3

132,62

143,08

148,37

Gebruik 251-500 m3

132,62+1,55 var.

143,08+1,67 var.

148,37+1,73 var.

Gebruik 501-1.000 m3

520,77+1,27 var.

560,58+1,37 var.

581,88+1,42 var.

Gebruik 1.001-5.000 m3

1.157,35+1,22 var.

1.245,58+1,32 var.

1.292,91+1,37 var.

Gebruik 5.001-10.000 m3

6.042,98+0,89 var.

6.525,58+0,96 var.

6.773,55+1,00 var.

Gebruik10.001-20.000 m3

10.493,86+0,56 var.

11.325,58+0,60var.

11.755,95+0,62var.

Gebruik meer dan 20.000 m3

16.083,34+0,28 var.

17.325,58+0,30var.

17.983,95+0,31var.

Aansluitingen:

2018

2019

2020

Riool gebruik woning

9.611

9.659

9.659

Riool gebr. niet woning

468

505

505

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing

%

Kosten taakveld 7.2 Riolering, incl. omslagrente

-2.983.071

Kosten taakveld 2.1 Verveer en vervoer

-147.185

Kosten taakveld 6.3 Inkomensregelingen

-32.000

Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, excl. heffingen

527.969

Inkomsten taakveld 0.10 Mutaties reserves

147.956

Netto kosten

-2.486.331

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. omslagrente

-234.495

BTW

-454.056

Totale kosten

-3.174.882

100%

Opbrengst heffingen

2.917.704

Dekkingspercentage

92%

Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, bijdrage uit voorziening

257.178

8%

Het taakveld 7.2 Riolering vormt de kern van de directe lasten van de kosten onderbouwing voor de rioolheffing. Onder dit taakveld vallen de kosten ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

  • De inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
  • De inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De kosten van het straatvegen onder taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer biedt ondersteuning aan de uitvoering van de kernactiviteit riolering. Straatvegen doet de gemeente om drie redenen. Voor het functioneren van de riolering, vanwege het feit dat mensen hun afvalstoffen weggooien en voor de verkeersveiligheid. Om die reden wordt 1/3 van de kosten van het straatvegen toegerekend aan riolering, 1/3 aan verkeer en vervoer en 1/3 aan afval.

De rioolheffing wordt zowel aan eigenaren als aan gebruikers in rekening gebracht. De kwijtscheldingscomponent van het taakveld Inkomensregelingen maakt onderdeel uit van de verordening Rioolheffing en om die reden van de kosten onderbouwing van de rioolheffing.

Het taakveld 7.2 Riolering heeft ook directe inkomsten zoals de verhuur van pompinstallaties en een bijdrage van de gemeente Hillegom. Daarnaast zijn enkele rioolinvesteringen in het verleden met dekkingsreserves opgevangen. De onttrekkingen uit de reserves dienen ter dekking van de afschrijvingslasten.

Naast de directe lasten vanuit de verschillende taakvelden worden tevens indirecte lasten (overhead) aan de rioolheffing toegerekend. De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor de methodiek van de toerekening wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Tenslotte wordt op basis van artikel 228a, derde lid, van de Gemeentewet de verrekenbare BTW, die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds, aan de kosten van de rioolexploitatie toegerekend.

Afvalstoffenheffing
De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Het restafval en gft-afval in de gehele gemeente wordt alternerend ingezameld. Deze inzamelmethodiek evenals de harmonisatie heeft als basis gediend voor de tariefbepaling. Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Tabel overzicht afvalstoffenheffing (bedragen in €)

2018 (W)

2019 (B)

2020 (B)

Opbrengst:

 2.708.306

 3.078.196

3.070.688

Dekkingspercentage:

92

100

100

Tarieven:

2018

2019

2020

Verzamelcontainer

 224,44

 252,82

253,81

Restafvalcontainer 140 liter

 224,44

 252,82

253,81

Restafvalcontainer 240 liter

 327,86

 368,60

370,98

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing

%

Kosten taakveld 7.3 Afval, incl. omslagrente

-2.879.964

Kosten taakveld 2.1 Verveer en vervoer

-147.185

Kosten taakveld 6.3 Inkomensregelingen

-60.000

Inkomsten taakveld 7.3 Afval, excl. heffingen

648.841

Netto kosten

-2.438.308

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. omslagrente

-115.985

BTW

-516.395

Totale kosten

-3.070.688

100%

Opbrengst heffingen

3.070.688

Dekkingspercentage

100%

Het taakveld 7.3 Afval vormt de kern van de directe lasten van de kosten onderbouwing die te maken heeft met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Dit betreft het gft-afval en het restafval. Dit geldt voor zowel de directe uitgaven als de directe inkomsten.

De kosten van het straatvegen onder taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer biedt ondersteuning aan de uitvoering van de kernactiviteit afval. Straatvegen doet de gemeente om drie redenen. Voor het functioneren van de riolering, vanwege het feit dat mensen hun afvalstoffen weggooien en voor de verkeersveiligheid. Om die reden wordt 1/3 van de kosten van het straatvegen toegerekend aan riolering, 1/3 aan verkeer en vervoer en 1/3 aan afval.

De afvalstoffenheffing wordt aan gebruikers in rekening gebracht. De kwijtscheldingscomponent van het taakveld Inkomensregelingen maakt onderdeel uit van de verordening Afvalstoffenheffing en om die reden van de kosten onderbouwing van de afvalstoffenheffing.

Het taakveld 7.3 Afval heeft ook directe inkomsten zoals de vergoeding van Nedvang en opbrengsten oud papier en textiel.

Naast de directe lasten vanuit de verschillende taakvelden worden tevens indirecte lasten (overhead) aan de afvalstoffenheffing toegerekend. De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor de methodiek van de toerekening wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Tenslotte wordt op basis van artikel 15.33, derde lid, van de Wet Milieubeheer de verrekenbare BTW, die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds, aan de kosten van de afvalexploitatie toegerekend.

Begrafenisrechten
Op basis van de verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen (het recht om begraven te worden) en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten (het onderhouden van het graf). De begrafenisrechten worden alleen verhoogd indien dit nodig is om kostendekkend te zijn.

Tabel overzicht begrafenisrechten (bedragen in €)

2018 (W)

2019 (B)

2020 (B)

Opbrengst:

390.743

291.883

297.429    

Dekkingspercentage:

73,8

63

62

Berekening van kostendekkendheid van de begrafenisrechten

%

Kosten taakveld 7.5 Begraafplaatsen, incl. omslagrente

-313.976

Kosten taakveld 0.10 Mutaties reserves

-57.490

Inkomsten taakveld 7.5 Begraafplaatsen, excl. heffingen

66.121

Netto kosten

-305.345

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. omslagrente

-178.166

BTW

0

Totale kosten

-483.511

100%

Opbrengst heffingen

297.429

Dekkingspercentage

62%

Het taakveld 7.5 Begraafplaatsen vormt de kern van de directe lasten van de kosten onderbouwing die te maken heeft met het gebruik van de begraafplaats(en) en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.
De kosten onder taakveld 0.10 Mutaties reserves biedt ondersteuning aan de kernactiviteit Begraafplaatsen. Het betreft de storting in de reserve afkoop onderhoud graven als gevolg van de geraamde opbrengsten afkopen op graven.

Naast de directe lasten vanuit de verschillende taakvelden worden tevens indirecte lasten (overhead) aan de begrafenisrechten toegerekend. De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor de methodiek van de toerekening wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Legesverordening
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Hierbij valt te denken aan leges voor de afgifte van vergunningen, zoals kapvergunningen, omgevingsvergunningen etc. en het afgeven van documenten zoals reisdocumenten en rijbewijzen. De belangrijkste zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel overzicht leges (bedragen in €)

2018 (W)

2019 (B)

2020 (B)

Opbrengsten:

GBA
(60020310-837000)

16.579

19.068

18.000

Huwelijksvoltrekkingen
(60020270-837001)

82.859

97.000

93.000

Reisdocumenten
(60020230-837001)

289.177

285.600

70.398

Rijbewijzen
(60020220-837001)

117.590

97.000

114.000

Eigen verklaringen
(60020240-837001)

 15.613

14.594

15.000

Naturalisatie
(60020260-837001)

16.296

  8.890

12.000

Verklaring omtrent gedrag
(60020250-837001)

12.778

 14.594

14.000

Parkeervergunningen (60630310-837007)

19.185

20.000

20.380

Ontheffing/verg.bijz.wetten
(61020210-837009)

13.107

7.693

9.531

Uitwegvergunningen/Kabel
(62010210-837009)

6.123

444

4.000

Leges onth./verg. APV
(63020110-837009)

5.067

5.980

5.000

Kapvergunningen
(65070310-837009)

28.247

 25.319

27.000

Registratie kinderopvang
(66010113-837009)

7.350

7.252

8.000

Bouwvergunningen
(68030110-837008)

619.101

789.870

766.000

Woonruimtebel. (secr.leges) (68030140-837000)

7.171

14.931

11.000

Woonruimtebel.(over.leges)
(68030140-837009)

686

834

800

Tarieven:

2018

2019

2020

Paspoort ouder dan 18 jaar

 65,30

71,35

71,35

Paspoort jonger dan 18 jaar

 52,00

53,95

53,95

Id.kaart ouder dan 18 jaar

 51,05

56,80

56,80

Id.kaart jonger dan 18 jaar

29,05

29,95

29,95

Rijbewijs

39,65

39,75

39,75

Precariobelasting
Ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt een precariobelasting geheven.

Tabel overzicht precariobelasting (bedragen in €)

2018 (W)

2019 (B)

2020 (B)

Opbrengst:

786.155

816.191

817.324

Parkeerbelasting
In het kader van de parkeerregulering wordt een parkeerbelasting geheven.

Tabel overzicht parkeerbelasting (bedragen in €)

2018 (W)

2019 (B)

2020 (B)

Opbrengst:

 1.541.186

1.328.576

1.437.616

Tarieven:

2018

2019

2020

Max. naheffingsaanslag

62,00

62,70

64,50

Kop Zeeweg Bloemendaal aan Zee per uur     (zomer-/wintertarief)

 2,55/0,50

2,60/0,55

2,65/0,55

Bloemendaal-dorp per uur

 1,40

1,45

1,50

Toeristenbelasting
Ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente door natuurlijke personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven, wordt een toeristenbelasting geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Tabel overzicht toeristenbelasting (bedragen in €)

2018 (W)

2019 (B)

2020 (B)

Opbrengst:

 1.028.857

912.135

1.087.315

Tarieven:

2018

2019

2020

Per overnachting

2,30

2,35

2,40

Aantal overnachtingen

388.493

418.130

453.048

Het beleid is erop gericht de bedoelde heffingen op een efficiënte wijze op te leggen en te innen.

In de in december 2019 aan uw raad aan te bieden belastingverordeningen inclusief het bijbehorende raadsvoorstel zal nader worden ingegaan op de belastingaanpassingen en -tarieven 2020.