Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

3b. Beschoeiingen

Beleidskader
Onderhoud en vervanging van beschoeiingen wordt planmatig uitgevoerd op basis van een door de raad vastgesteld beheerplan en door het college vastgestelde onderhoudsplannen.
De vervangingskosten worden gedekt door investeringskredieten.

Kwaliteitsniveau
Aan beschoeiingen en keermuren wordt de functionele eis gesteld dat de oeverbescherming op veilige wijze gewaarborgd is.

Beheers- en onderhoudsplannen
Het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020 is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2016. Uit het beheerplan 2016-2020 volgen jaarlijkse vervangingsplannen.

Financiële consequenties in de begroting
De geraamde kosten voor klein onderhoud en vervangingen (kleiner dan € 25.000) worden als budget in de begroting opgenomen. Hogere lasten voor vervanging van beschoeiingen worden via investeringskredieten in de begroting opgenomen.

Achterstallig onderhoud
Er is geen achterstallig onderhoud.