Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

5. Gebouwen en woningen

Beleidskader
De gemeente is als eigenaar, verhuurder en gebruiker verantwoordelijk voor het in stand houden en onderhouden van haar gebouwen en woningen zodat een normaal en veilig gebruik mogelijk is.

Kwaliteitsniveau
Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke gebouwen en woningen sober maar doelmatig worden onderhouden.

Beheers- en onderhoudsplannen
Alle werkzaamheden (kosten) voor het beheer en onderhoud zijn in een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgenomen. Het MJOP is in eigen beheer opgezet met behulp van een geautomatiseerd systeem en wordt beheerd in samenwerking met de gemeente Heemstede. Jaarlijks wordt het MJOP geactualiseerd op basis van inspecties, uitgevoerd onderhoud en mutaties van het bezit.

Er worden binnen het MJOP drie soorten onderhoud uitgevoerd:

1.

Dagelijks onderhoud

Doel is om het gebouw en de installaties in de staat te houden die nodig is voor dagelijkse functievervulling.

2.

Cyclisch / periodiek onderhoud
Onderhoud waarbij in de regel geen vernieuwing plaatsvindt, zoals schilderwerk. Dit betreft terugkerend onderhoud met een zekere cyclus.

3.

Groot onderhoud

Onderhoud, waarbij veelal onderdelen van het gebouw of de installaties moeten worden vervangen, zoals vernieuwing van een dak of vervanging van de cv-installaties.

Voor verandering aan gebouwen, niet zijnde onderhoud, dat wil zeggen modificaties, innovaties en renovaties (MIR), wordt op projectmatige basis een beroep gedaan op de flexibele algemene reserve.
De komende jaren zullen de volgende onderwerpen welke van invloed zijn op het vastgoed gekapitaliseerd moeten worden.

  • Voor 2021 een planopzet ( E.E.D. = Energie Efficiency Richtlijn) waarin aangegeven welke maatregelen getroffen worden om het energieverbruik te reduceren.
  • Voor 2023 realiseren dat gebouwen met een kantoorfunctie minimaal aan label C certificaat voldoen, plannen worden gerelateerd aan het landelijk klimaatakkoord.
  • De termijn om voor 2024 alle asbesthoudende materialen te verwijderen uit (gemeentelijke) objecten is door het rijk uitgesteld tot 2028. Met huidige saneer capaciteit en geldende regelgeving  is 2024 niet haalbaar.

Financiële consequenties
De te verwachten onderhoudskosten per jaar aan de gemeentelijke gebouwen alsmede de jaarlijkse storting in de voorziening conform het geactualiseerde MJOP, zijn de in de begroting opgenomen en toereikend.
De voorziening is toereikend om het nog uit te voeren onderhoud te bekostigen.
De 5 genoemde punten onder hoofdstuk MIR zullen niet gedekt kunnen worden via het MJOP maar zullen separaat worden aangevraagd.

Achterstallig onderhoud?
Door jaarlijks de technische situatie(s) te beoordelen, wordt achterstallig onderhoud voorkomen.