Begroting 2020

Bestuur en Ondersteuning

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bestuur en ondersteuning

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten:

-12.929

-12.799

-12.551

-12.925

-13.206

-13.172

Baten:

34.046

35.037

35.839

36.632

36.776

36.776

Resultaat voor reservering

21.117

22.238

23.288

23.708

23.570

23.604

Toevoeging aan de reserves

-12.710

-11.256

-369

-488

-225

-260

Onttrekking aan de reserves

13.249

13.519

337

232

229

244

Resultaat na reservering

21.656

24.502

23.256

23.452

23.574

23.588

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019)

24.502

23.256

23.452

23.574

23.588

Mutaties MJB 2020-2023

804

688

674

876

Nieuwe stand MJB2020-2023

24.502

24.061

24.140

24.248

24.464

Omschrijving taakveld

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Bestuur

-1.499

-1.588

-1.625

-1.658

-1.692

-1.726

Burgerzaken

-371

-654

-543

-589

-622

-575

Beheer overige gebouwen en gronden

991

142

106

102

98

95

Overhead

-8.317

-8.431

-8.510

-8.367

-8.442

-8.580

Treasury

407

407

432

207

207

208

OZB woningen

6.390

7.895

8.073

8.224

8.378

8.537

OZB niet-woningen

1.405

1.549

1.552

1.581

1.610

1.641

Parkeerbelasting

1.560

1.349

1.458

1.486

1.514

1.543

Belastingen overig

787

817

819

820

64

66

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

19.738

20.774

21.964

22.387

22.886

23.566

Overige baten en lasten

26

-23

-50

-454

-607

-1.003

Mutaties reserves

94

1.183

279

173

169

169

Resultaat van de rekening van baten en lasten

445

1.081

106

228

684

523

Totaal

21.656

24.502

24.061

24.140

24.248

24.464

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

0.1

Bestuur

-1.643

17

-1.625

0.2

Burgerzaken

-883

339

-543

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-244

349

106

0.4

Overhead

-9.285

775

-8.510

0.5

Treasury

-31

463

432

0.61

OZB woningen

-511

8.584

8.073

0.62

OZB niet-woningen

-452

2.005

1.552

0.63

Parkeerbelasting

1.458

1.458

0.64

Belastingen overig

819

819

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

21.964

21.964

0.8

Overige baten en lasten

-50

-50

0.10

Mutaties reserves

-57

337

279

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

106

106

Totaal

-13.155

37.216

24.061

Toelichting taakveld 0.4 Overhead.

Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2020 plus CAO-effect en aanpassing toerekening uren op programma 0

-374

Prijsontwikkeling 1,7% cf. kadernota 2020 en aangeleverde mutaties op bestaande budgetten

-49

Algemene uitkering en integratie-uitkering sociaal domein t/m mei circulaire 2019

396

Lagere rentelasten

139

Verhoging opbrengst parkeergelden Kop Zeeweg

81

Verhoging dividendopbrengsten

256

Resultaat mutaties meerjarenbegroting 2020-2023 (saldo lasten en baten)

418

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 0 Bestuur en ondersteuning

-63

Totaal

804